Skip to main content

fedora

" Fedora là một Bản phân phối Linux dựa trên RPM Package Manager, được phát triển dựa trên cộng đồng theo. ( Dự án Fedora (Fedora Project) và được bảo trợ bởi Red Hat). Fedora nhắm tới mục đích tạo ra một hệ điều hành mã nguồn mở hoàn chỉnh để sử dụng cho các mục đích tổng quát. "