Skip to main content

security

"Security là sự hạn chế khả năng lạm dụng tài nguyên và tài sản. Security (Bảo mật) trở nên đặc biệt phức tạp trong quản lý, vận hành những hệ thống thông tin có sử dụng các công cụ tin học, nơi có thể xảy ra và lan tràn nhanh chóng việc lạm dụng tài nguyên."