Skip to main content

Phần mềm nguồn mở

"Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi."
Phần mềm nguồn mở tại cơ quan nhà nước và công ty
Nếu vì mục đích chỉ để sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở, hay nói một cách khác, khi vấn đề chỉ liên quan tới mọi người sử dụng phần mềm tự do nguồn mở, thì bất kỳ giấy phép nào được các tổ chức...
Quan điểm của Bruce Perens về các giấy phép nguồn mở
Khi làm việc với phần mềm tự do nguồn mở, chúng ta thường không biết xoay sở thế nào với hơn 70 loại giấy phép về chúng. Dưới đây là quan điểm của Bruce Perens về cách làm thế nào để thoát khỏi những...
Định nghĩa về phần mềm nguồn mở
Định nghĩa về phần mềm tự do do Tổ chức Phần mềm Tự do (FSF) đưa ra, trong khi định nghĩa về phần mềm nguồn mở là do Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở (OSI) đưa ra. Nguồn mở không chỉ có nghĩa là truy cập...
Đinh nghĩa về phần mềm tự do
Chúng ta thường nói phần mềm tự do nguồn mở. Ở đây có 2 khái niệm, phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở. Vì vậy phần này cũng sẽ đưa ra định nghĩa, một về phần mềm tự do và cái kia là về phần mềm...
Các loại giấy phép nguồn mở
Giấy phép mã nguồn mở: là các giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phần mềm đó phải tuân theo. Giấy phép mã nguồn mở được sử dụng cho các...