Skip to main content

Addon Domain là cái gì nhỉ? Sử dụng như nào!

0 Bình chọn

 

Trả lời

Cái này sưu tầm được bạn đọc xem nhaAddon Domain: Là add thêm domain (tên miền) mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy khác cấu trúc file/fol

0 Bình chọn

Cái này sưu tầm được bạn đọc xem nha
Addon Domain: Là add thêm domain (tên miền) mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy khác cấu trúc file/folder với domain gốc. Khi một domain được add qua chức năng Addon Domain thì sẽ có một subdomain dạng subname.domain_goc.com (domain gốc) được tạo ra kèm theo một folder tương ứng. Do đó với 1 domain được add qua chức năng Addon Domain thì bạn có thể chạy dữ liệu tương ứng theo URL dạng:

*http://domain_duoc_add.com
*http://subname.domain_goc.com
*http://domain_goc.com/subname/
*Lưu ý: URL chạy dữ liệu từ lần thứ 2 trở đi còn phụ thuộc vào phần config URL của mã nguồn mà domain gốc sử dụng và trường hợp chạy subdomain của domain gốc còn phụ thuộc vào DNS Record của domain gốc đó. Nếu domain sử dụng dịch vụ Dynamic DNS thì subdomain active hay không còn phụ thuộc và A Record hoặc CNAME Record của subdomain đó đang trỏ đến đâu. Ngoài ra với cpanel 11 + theme x3 có thêm chức năng config folder tương ứng với subname nằm ngang hàng với folder gốc public_html để bạn không chạy được URL của domain được dạng dạng *http://submame.docmain_goc.com và *http://domain_goc.com/subname/.

VD: PETER có domain vnpower.org là domain gốc cho 1 tài khoản hosting mà PETER đang sử dụng. Domain PETER cần add thêm để dùng chung với host này qua chức năng Addon Domain là hacker4a.net với tên subdomain và folder tương ứng là hacker4a. Khi đó dữ liệu cần chạy của hacker4a.net có thể chạy qua các URL sau: (Lưu ý: Chỉ là ví dụ, URL bên dưới không active).

*http://www.hacker4a.net
*http://hacker4a.vnpower.org
*http://www.vnpower.org/hacker4a/
*Kết luận: Domain được add qua chức năng Addon Domain trong Cpanel và domain gốc có thể chạy chung một host (gói host) với 2 loại dữ liệu (mã nguồn) và URL độc lập với nhau.

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây