Skip to main content

Cách tùy biến lỗi trong PHP

0 Bình chọn

 Làm sao để tùy biến lỗi trong PHP. Ví dụ các tùy biến lỗi trong PHP

Trả lời

Ví dụ cho bạn về cách tùy biến hiển thị lỗi khi kết nối cơ sở dữ liệu. Với MySQLBình thường thì hàm tạo kết nối với MySQL là sql_connect('localhost','user','password'); Như vậy khi xem lỗi xảy ra khi kết nố

0 Bình chọn

Ví dụ cho bạn về cách tùy biến hiển thị lỗi khi kết nối cơ sở dữ liệu. Với MySQL
Bình thường thì hàm tạo kết nối với MySQL là sql_connect('localhost','user','password'); Như vậy khi xem lỗi xảy ra khi kết nối với MySQL hay không bạn dùng hàm như sau

sql_connect('localhost','user','password') or die (' Can not connect to database);

Như vậy khi kết nối bị lỗi thì ngoài lỗi mặc định được báo trong PHP bạn sẽ còn thấy lỗi báo của hàm die(). Nếu bạn chỉ muốn hiển thị lỗi của hàm die() thì bạn thay đổi như sau đây

@sql_connect('localhost','user','password') or die (' Can not connect to database);

Chỉ cần thêm chữ '@' vào trước là được

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây