Skip to main content

Làm sao để kiểm tra xem thư viện GD library đã cài đặt chưa?

0 Bình chọn

 

Trả lời

Để kiểm tra xem GD library đã cài đặt chưa, bạn dùng hàm <?php phpinfo(); ?>Tìm kiếm phần GB xem có chưa. Nếu có thì hiện bạn đã cài đặt.Bạn có thể thấy nội dung như s

0 Bình chọn

Để kiểm tra xem GD library đã cài đặt chưa, bạn dùng hàm

<?php phpinfo(); ?>

Tìm kiếm phần GB xem có chưa. Nếu có thì hiện bạn đã cài đặt.

Bạn có thể thấy nội dung như sau:

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.2.1
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
XBM Support enabled
Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây