Skip to main content

Script hiệu ứng rung động hình ảnh khi rê chuột

0 Bình chọn

 

Trả lời

code :<style type="text/css">.imageCrazy_dohuytoan{position:relative}</style><script type="text/javascript">//<![CDATA[var stopit=0var rector=3var a=1function init(which){stopit=0shake=whichshake.style.left=0shake.

0 Bình chọn

code :

<style type="text/css">
.imageCrazy_dohuytoan{
position:relative
}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var stopit=0
var rector=3
var a=1

function init(which){
stopit=0
shake=which
shake.style.left=0
shake.style.top=0
}

function rattleimage(){
if ((!document.all&&!document.getElementById)||stopit==1)
return
if (a==1){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector
}
else if (a==2){
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector
}
else if (a==3){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector
}
else{
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector
}
if (a<4)
a++
else
a=1
setTimeout("rattleimage()",50)
}

function stoprattle(which){
stopit=1
which.style.left=0
which.style.top=0
}
//]]>
</script>

<a href="http://www.code1k.com" target="_blank"><img onmouseout="stoprattle(this);top.focus()" border="0" onclick="top.focus()" src="http://1.bp.blogspot.com/-JvMI8xtB_ng/UCDRRv-oNOI/AAAAAAAAJfE/D-vk28dJZgY/s300/imagecrazy-code1k.com.jpg" onmouseover="init(this);rattleimage()" class="imageCrazy_dohuytoan"/></a>

Bạn chưa tìm thấy câu trả lời đúng? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại đây